Thursday, May 12, 2016

Ingin Sukses Bertani? Gunakan Tips Pengurusan Berikut!

Jika bila kita lihat warga Indonesia kebanyakan bekerja sebagai petani, maka dari itu Indonesia dikatakan negara agraris.

Akan tetapi kadang-kadang mereka diternak bergantung kepada naluri tanpa bergantung kepada pengurusan yang baik.contoh laporan keuangan Sehingga kadang-kadang mereka akan mengalami kerugian yang kadang-kadang akibat perhitungan mereka meleset. Sesuai kutipan dari indaharitonang-fakultaspertanianunpad.blogspot.co.id, tujuan utama dari usaha pertanian sendiri adalah: Untuk memperolehi peluang hidup yang lebih baik

Agar terjaminnya masa depan bagi keturunnya Sedangkan tujuan pengurusan usaha tani untuk menjalankam syarikat sedemikian rupa sehingga dari syarikat itu didapati pendapatan yang maksimum secara berterusan dengan dana serta sumber-sumber yang terhad secara efektif serta berkesan. Untuk mencapai itu semua kita perlu mempunyai sifat:

 1. Sifat Agresif Dalam hal ini diertikan bahawa seorang pengurus harus dapat mencari serta mendapatkan peluang agar memperoleh pendapat yang maksimum. pengurusan pertanian pertanian padi merupakan salah satu tanaman utama di Indonesia (image: kangaliali.com)pengertian akuntansi

2. Sifat Adaptif Setipa pengurus harus dituntu punya kemampuan agar cepat menyesuikan keadaan yang berubah-ubah, yang mana boleh

 3. Sifat fleksibel Pengurus dalam menghadapi sebuah cabaran dari luar tak perlu mencabar ataupun melawan yang boleh mengakibatkan bertumbukan dengan yang lain.

 4. Sifat Inovatif Yang mana pengurus dituntut dapat mengemaskini usahanya, dalam artian mencari akal yang baru, jenis tanaman baru, dll yang mana bertujuan untuk tetap eksis serta menghindarkan usaha dari kerugian.

 5. Sifat Produktif Setiap pengurus usaha tani hendaknya dapat mencipta aktiviti yang boleh menghasilkan produk yang mana boleh menghasilkan pendapatan tambahan.

 6. Sikap Proakktif Hal ini punya erti kata bahawa kita tak perlu menunggu melainkan menjemput bola dengan pertimbangan yang matang.

 Keenam sifat tersebut haruslah dimiliki oleh pengurus yang pertanian untuk mengahdapi cabaran yang ada. Adapun unsur yang harus dipegang oleh seorang manajemen usaha tani dalam menjalankan usahanya adalah:

 1. Pengurusan Merupakan menjalankan syarikat menurut tata cara yang berlaku dengan usaha memperoleh tambahan profit. Hal ini bertujuan untuk memastikan syarikat terus mengalami pertumbuhan.siklus akuntansi

 2. Pelaksanaan Pasti tujuan utama dari syarikat adalah mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Tujuan akan tercapai bila syarikat dapat berjalan terus menerus dalam usahanya. 

3. Langkah berjaga-jaga Iaitu melindungi usaha yang ada dari kemungkinan yang akan terjadi dapat berupa risiko atapun kerugian.

Langkah berjaga-jaga dalam mengambil keputusan harus didasari dari berbagai maklumat yang lengkap serta betul.

 4. Risiko Usaha Setiap usaha pasti punya risiko, besar kecilnya risiko bergantung pada keberanian untuk mengambil suatu keputusan. Oleh kerana itu risiko pada usaha pertanian setiap saat akan mengancam usaha petani, baik individu ataupun kumpulan.

 5. Sarana Penunjang Merupakan segala peralatan yanga dapat menunjang kelancaran aktivitasusaha dalam rangka mencapai tujuan yang ada pada syarikat. Cara ini dapat berupa fizikal maupun nonfisik. Setelah kita mengetahui unsur yang harus dipegang oleh pengurusan usaha tani, pasti kita akan bertanya terus apa fungsi dari pengurusan tani?

 Adapun fungsi pengurusan tani ada 5, yaitu:

 1. Membuat perencaan Dalam erti kata yang luas merupakan suatu untuk mempersiapkan secara sitematis semua kegiatan tyang akan dilakukan agar mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu.cara membuat email

 Dalam hal ini dapat mencangkup berapa jumlah pekerja, pada bila-bila sumber-sumber digunakan, kesulitan yang yag mungkin dihadapi, jumlah kos pengeluaran sert hal-hal yang lain yang berkaitan dengan menjalankan usaha.

 2. Menyusun Pertubuhan Syarikat Merupakan penyusunan perjawatan yang akan mengerjakan semua pekerjaan yang telah ditetapkan dalam pelan, yang mana sesuai dengan bidang kepakaran yang dimiliki. 3. malaksanakan Usaha Dlama hal ini berkaitan dengan pekerjaan produktiviti yang sebenranya iaitu menjalankan, menggerakkan organisasi sesuai aktiviti telah dirancang, dengan begitu pekerjaan pelaksanaan tidak boleh bertemu dengan permasalahan.peluang usaha 4. Mengawasi Jalannya Syarikat Dengan tujuan memerhati dengan teliti, agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilaksanakan. Akan tetapi dalam kegiatan usaha tani ini sukar dilakukan fungsi pengawasan.

 Hal ini kerana kegiatan usaha tani bukan merupakan sebuah organisasi yang berdiri sendiri terpisah dari orrganisasi rumah tangga, sehingga bila terjadi penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sukar dikawal. 5. Penilaian Ini merupakan tugas untuk membuat penilaian terhadap hasil usaha dapat berjalan bersama-ama dengan tugas mengawasi jalannya syarikat. Nah itu merupakan penjelasan tentang pengurusan usaha tani , apapun pekrjaan kita bila kita lakukan dengan ikhlas dan bertujuan baik maka akan memperoleh hasil yang maksimum. Semoga artikel tadi bermanfaat bagi kita semua, terima kasih telah membaca artikel kami.