Thursday, May 12, 2016

3 Level Tingkatan Pengurusan

Dalam sebuah pengurusan pastilah terdapat beberapa tingkatan. Pengurus merupakan seorang yang mana bekerja sama dengan orang lain dengan cara menganjurkan aktiviti bersama sama untuk merealisasikan hasrat syarikat.

Seperti dikutip dari blog nichonotes.blogspot.co.id, ada beberapa tingkatan pengurusan serta kriteria yang harus dimilikinya.siklus akuntansi


Pada dasarnya pengurusan mempunyai sebuah tiga dalam perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan juga kawalan. Dilihat dari peringkat pengurusan, maka dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

1.Manajemen Puncak
Yang mana biasanya terdiri daripada pengarah, CEO, GM atau General Manager yang biasa disebut dengan Presiden Pengarah. Pengurusan puncak ini punya peranan utama sebagai:

Menentukan rancangan, tujuan, dan juga dasar syarikat
Bertanggungjawab atas semua pengurusan yang ada dibawahnya
Memobilitas sumber-sumber syarikat tersedia
Bekerja dari pemikiran, perencaan baru memutuskan
Mempersiapkna pelan jangka panjang
Mempunyai kuasa serta tanggungjawab maksimum
Memerlukan kemahiran serta konsep yang paling bagus
2.Manajemen Tingkat Menengah
Yang mana berada dalam tengah-tengah dari hierarki sebuah syarikat. Pengurusan ini bertanggungjawab atas segala pelaksanaan rencana yang mana sudah ditentukan oleh pengurusan puncak.

Biasanya terdiri daripada Ketua Jabatan, Pengurus Cabang, Junior Executive. Adapun tugas serta peranan pengurusan peringkat menengah ini adalah:

Menjalankan semua perintah, kebjakan, serta rancangan yang telah disusun oleh pengurusan puncak.
Memberikan cadangan serta cadangan kepada pengurusan puncak.
Menyelaras semua aktiviti dari semua jabatan
Berkomunikasi dengan manajeme puncak serta mnajemen yang ada dibawahnya
Mempersiapkan rencana dalam jangka pendek
Mempunyai kuasa serta tanggungjawab yang terhad kerana perantara pengurusan puncak dengan pengurusan yang ada dibawahnya
Bertanggungjawab secara langsung dengan Ketua Pegawai Eksekutif serta Lembaga Pengarah syarikat
3 Tingkatan Level Pengurusan
berikut adalah level peramida level pengurusan (image: google)

3.Manajemen Barisan Pertama
Merupakan tingkatan pengurusan terendah dalam sebuah syarikat, yang mana memimpin serta melakukan pengawasan terhadap tenaga operasi serta tidak membawahi pengurus lain.

Yang biasanya terdiri atas mandor serta pengawa yang telah dipilih oleh manjer peringkat menengah. Pengurusan tingkat ini mempunyai aktiviti berupa:

Mengarahkan setiap pekerja
Mengembangkan moral kepada para pekerja
Menjaga hubungan baik anatara pengurusan peringkat menengah serta pekerja
Memaklumkan keputusan yang diambil oelh pengurusan diatasnya kepada para pekerja
Lebih banyak menghabiska waktunya untuk mengawal serta mengarahkan pekerja
Menysusn rancangan harian, mingguan dan bulanan, akan tetapi tidak dalam jangka panjang
Mempunyai kuasa yang sangat terhad, akan tetapi punya tanggungjawab penting.
Dalam setiap peringkat pengurusan tersebut harus mempunyai dasar kemampuan yang mempuni yang terdiri atas:

1.Keahlian Teknikal
Merupakan suatu keupayaan pengurusan agar dapat menggunakan prosedur teknik serta pegetahuan pada bidang tertentu.cara membuat email


2.Keahlian Interpersonal
Merupakan kemahiran untuk bekerja dalam sebuah pasukan, memahami serta memberi motivasi kepada orang lain secara individu satupun dalam sebuah pasukan.

3.Keahlian konseptual
Merupakan kemampuan dalam menyelaras serta mengintegrasikan seluruh kepentingan dan juga aktiviti syarikat.

Itu merupakan kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh setiap pengurusan, adapun kemampuan tambahan berupa:

1.Keahlian diagnosis
Setiap pengurus diharapakan agar dapat menganalisa setiap masalah yang ada di syarikatnya serta mencari penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2.Keahlian Komunikasi
Pengurus juga harus dapat menyalurkan idea serta memaklumkan kepada pekerja yang lain. Dan juga boleh menerima idea serta menginfomasikannya sehingga pengurus dapat menyelaras kerja pada rakan kerja dalam pasukannya.peluang usaha


3.Keahlian Pengurusan Masa
Pengurus yang baik adalah pengurus yang dapat menguasai pengurusan masa yang baik, dengan begitu seorang pengurus mampu memberi keutamaan kepada kerja-kerja yang satu dengan yang lain. Sehingga pekerjaan akan lebih cekap serta berkesan dalam penyelesainnya.

4.Keahlian Pengambilan Keputusan
Pengurusan juga harus dapat mengambil keputusan dengan bijaksana, yang dilandaskan atas diagonosa (analisis) sebuah permasalahan. Dengan keputusan yang efektif, cepat, serta tepat ini dapat menyelasikan masalah yang ada serta pengapungan menjadi sebuah peluang yang berharga.

Demikianlah penjelasan tentang tingkatan pengurusan beserta maqasid yang harus dimilikinya. Semoga artikel tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terima kasuh telah membaca artikel kami. Sampai jumpa pada artikel lain.